Meediumi on paljuski mitmekesisem ja rikkam Interneti ideoloogia nagu televisioon, raadio või trükimeedia

senistel laia levikuga massimeediumitel. Sellistest laia Interneti kui meediumi olemus on paljuski mitmekesisem ja rikkam kui senistel laia levikuga massimeediumitel. Sellistest laia levikuga massikommunikatsioonivahenditest nagu televisioon, raadio või trükimeedia eristu Interneti ideoloogia Interneti kui meediumi olemus on paljuski mitmekesisem ja rikkam kui senistel laia levikuga massimeediumitel. Sellistest laia levikuga massikommunikatsioonivahenditest nagu televisioon, raadio või trükimeedia eristub just suurema segmenteerituse ja materjali sisussetungivama spetsiifilisusega. Internet ei ole pelg

Interneti ideoloogia Toomas Tõeleid neljapäeval, 15. juunil 2006., kell 17:13:02 Autor püüab avastada interneti ideoloogilist olemust ja leiab, et tänu lihtsale, odavale ja kiirele avaldamisvõimalusele on internetist saamas traditsioonilistest, enamasti ideoloogiast läbi imbunud, massikommunikatsioonivahenditest tunduvalt tasakaalustatum meedium. Vaatepunktide paljusus ja erinevate allikate hõlbus kõrvutamine annab võimaluse informatsiooni olulisel määral deideologiseerida. Lõpuks jõuab autor järeldusele, et häid asju ei peagi kunstlikult üles kiitma ega nende ümber illusoorseid kujutluspilte ehitama — vabade valikute käigus võidavadki efektiivsemad, odavamad ja käepärasemad tehnoloogiad. Interneti kui meediumi olemus on paljuski mitmekesisem ja rikkam kui senistel laia levikuga massimeediumitel. Sellistest laia levikuga massikommunikatsioonivahenditest nagu televisioon, raadio või trükimeedia eristub just suurema segmenteerituse ja materjali sisussetungivama spetsiifilisusega. Internet ei ole pelgalt teadete edastusvahendiks, vaid pakub võimalusi ka uute teadmiste loomiseks, toimetamiseks ja salvestamiseks. Kui massiauditooriumite puhul on oluline rõhk just passiivsel positsioonil oleval, homogeensel massil, siis interneti puhul on tänu dialoogilisemate suhete võimalikkusele tekkinud suurel hulgal väiksemaid kogukondi, mis ei taha kuidagi enam ühetaolise "massi" mõiste raamesse ära mahtuda. Ideoloogia Mitmete suhteliselt laialivalguvate definitsioonide seast sobib siinse kirjatüki mõttega kõige paremini "Ideoloogia on väärtuste hulk, mis võimend

Interneti ideoloogia

Toomas Tõeleid neljapäeval, 15. juunil 2006., kell 17:13:02
Autor püüab avastada interneti ideoloogilist olemust ja leiab, et tänu lihtsale, odavale ja kiirele avaldamisvõimalusele on internetist saamas traditsioonilistest, enamasti ideoloogiast läbi imbunud, massikommunikatsioonivahenditest tunduvalt tasakaalustatum meedium. Vaatepunktide paljusus ja erinevate allikate hõlbus kõrvutamine annab võimaluse informatsiooni olulisel määral deideologiseerida. Lõpuks jõuab autor järeldusele, et häid asju ei peagi kunstlikult üles kiitma ega nende ümber illusoorseid kujutluspilte ehitama — vabade valikute käigus võidavadki efektiivsemad, odavamad ja käepärasemad tehnoloogiad.

Interneti kui meediumi olemus on paljuski mitmekesisem ja rikkam kui senistel laia levikuga massimeediumitel. Sellistest laia levikuga massikommunikatsioonivahenditest nagu televisioon, raadio või trükimeedia eristub just suurema segmenteerituse ja materjali sisussetungivama spetsiifilisusega. Internet ei ole pelgalt teadete edastusvahendiks, vaid pakub võimalusi ka uute teadmiste loomiseks, toimetamiseks ja salvestamiseks. Kui massiauditooriumite puhul on oluline rõhk just passiivsel positsioonil oleval, homogeensel massil, siis interneti puhul on tänu dialoogilisemate suhete võimalikkusele tekkinud suurel hulgal väiksemaid kogukondi, mis ei taha kuidagi enam ühetaolise "massi" mõiste raamesse ära mahtuda.

Ideoloogia
Mitmete suhteliselt laialivalguvate definitsioonide seast sobib siinse kirjatüki mõttega kõige paremini "Ideoloogia on väärtuste hulk, mis võimendab ja õigustab eksisteerivat või taotletavat suhestatust, positsiooni." Otseütlevamas ja ebakorrektsemas sõnastuses on ideoloogia eneseõigustus, kellegi või millegi vajalikkuse ja eluõiguse tõestus. Mida suurema organisatsiooni või laialdasema elualaga tegemist, seda suurem ja komplekssem hulk ideoloogilisi väärtusi seda toetavad. Eeldatavasti on suurema tsentraliseerituse puhul kõik need väärtused omavahel rohkem seostatud ja organiseeritud.

Interneti kui hajusvõrgu toimimine on enda olemuselt suhteliselt vastandlik tsentraliseeritud organisatsioonide kommunikatsioonipõhimõtetele. Täpselt samamoodi, nagu kogu võrgu erinevad osad toimivad üksteisest sõltumatult, on ka sisu, mis koosneb lõviosas mitmesugustest tekstidest, loodud erinevate, üksteisest organisatsioonilises mõttes sõltumatute, isikute või kollektiivide poolt. Veelgi enam, sisuloojate ambitsioonid võivad üksteisele lausa risti vastu käia — olla üksteise suhtes opositsioonilistel ideoloogilistel positsioonidel.

Ideoloogiast mõeldes kerkib alati vaimusilma kahe suure leeri vastasseis külma sõja ajal. Mõlemal poliitilisel süsteemil oli oma ideoloogiliste väärtuste kogum ja retoorika, mille abil neid väljendati. Kaheksakümnendate algupoolel, külma sõja pingelisematel aastatel sai üheks võimsamaks meediumiks televisioon. Mõlemal pool nähtamatut "rindejoont" kasutati televisiooniprogrammide tootmiseks ja vaatajateni edastamiseks tehnilistelt omadustelt praktiliselt samasuguseid vahendeid. Siiski kasutati sisuliste sõnumite loomisel ideoloogiliste erisuste tõttu suuresti erinevaid modaalsusi.

Tollel ajal oli suhteliselt vähe neid inimesi, kellel oli võimalus vastaspoolel loodud programme näha ja neid omavahel kõrvutada. Nüüd, paar aastakümmet hiljem, raudse eesriide lagunemise järel, on meil äärmiselt põnev võimalus vanades saadetes kasutatud ideoloogilisi võtteid võrrelda. Kas samasugune võimalus siis, kaks aastakümmet tagasi oleks muutnud arusaamist ideoloogilistest protsessidest? Või toimuski raudse eesriide langemine just tänu kommunikatsioonivõimaluste arengule?


Tänu tänasele globaalsele interneti levikule on võimalik erinevatest allikatest tulnud informatsiooni äärmiselt hõlpsalt kõrvutada ja neist ideoloogiaüleseid ühisosi leida. Enam ole totaalne vassimine ja lausvalede esitamine nii hõlbus kui see oli paarikümne aasta taguses lokaalsemate meediumide ja jäigemalt tõmmatud kultuuripiiride ajastul. Kunstlikult konstrueeritud ideoloogiad muutuvad vaatepunktide paljususe tingimustes läbinähtavateks ja kaotavad oma mõju.

Internetti on nimetatud demokraatia kiirteeks, sest tänu kiiremale ja odavamale avaldamistsüklile on enda seisukohtade avalikkuse tähelepanu alla toomine jõukohane ka peakultuuriga opositsioonis olevatele rühmitustele või isegi üksikisikutele. Võibolla just see on põhjuseks, miks ei eksisteeri ühtset ja organiseeritud ideede kogumit, mis väljendaks internetis käibivate tekstide ideoloogiat.

Progressiidee
Interneti puhul on võimalik esile tuua olulised erisused teistest, varem kasutusel olnud meediumitest. Internet on globaalsem, selle kaudu on võimalik efektiivsemalt ja käepärasemalt infot edastada. Ehk kõige olulisema aspektina tuleks rõhutada kasutajate aktiivse tegevuse ja vabade valikute aspekte.

Kui varasemate massimeediumide, olgu need siis televisioon, raadio või trükiajakirjandus, olulisteks düsfunktsioonideks olid vaataja-lugeja eest ette ära tehtud valikud ja viimaste surumine passiivsetesse rollidesse, siis ehk peitub interneti populaarsuse põhjus suures osas just nendest düsfunktsioonidest ülesaamises. Kui varem said näiteks trükimeedia lugejad lugeda ainult ajalehetäit artikleid, siis nüüd on neil võimalus vaid paari hiirekliki abil leida päevakajalistele nupukestele lisaks tunduvalt mahukamad artikleid ja taustinformatsiooni. Kui varasem trükimeedia pakkus lugejaile võimalust pelgalt passiivseks lugemiseks, siis nüüd on võimalus sootuks aktiivsemateks ja mitmekesisemateks tegevusteks, olgu see siis artiklite kommenteerimine, foorumites arutlemine või jututubades keskustelude arendamine.

Millegi varasemast efektiivsemalt tegemist või tehnoloogiliste võimaluste tõttu tekkinud valikute tagajärjel tekkinud muutusi ei saa lugeda eriti ideoloogiliseks protsessiks senikaua kuni neidsamu muutusi süstemaatiliselt ja organiseeritult ei forsseerita.

1997. aastal käivitatud ja seejärel mitme aasta jooksul Eesti riigieelarvest ning infotehnoloogiaga tegelevate eraettevõtete poolt rahastatud Tiigrihüppe programmi eesmärgiks oli infotehnoloogiate tutvustamine pedagoogidele ja nende suunamine suuremale internetikasutamisele. Programmi erinevate tegevustena tasub nimetada veel koolidele arvutiklasside sisustamist, internetiühenduste loomist ja õpitarkvara programmeerimist. Tiigrihüppe sihtasutuse tegevus toimib eeldustel, et info- ja sidetehnoloogia laialdasem kasutuselevõtt muudab olulisel määral tööviljakust, majanduse struktuuri ja seega kogu riigi eluolu.


Paraku ei tulnud põgusa uurimise järel täpsemalt välja milliseks täpselt Eesti eluolu tänu infotehnoloogia laialdasemale kasutuselevõtule muutub. Võimalus tekste paindlikumalt toimetada ja avaldada ei pruugi iseenesest majanduse struktuuri väga palju muuta. Küll tekib kalduvus suurema infovoo tekkeks, mis toob omakorda kaasa aega ja muid ressursse nõudvad tegevusi nagu vajaliku info otsimise, filtreerimise ja teisendamise.

Üks Eesti päevaleht avaldas statistika, mille järgi tuli oluline osa artiklitele kommentaaride kirjutajatest riigiametite internetiserveritest. Ajalehtede lugemine ja eriti just neile kommentaaride kirjutamine on oluliselt ajamahukas tegevus. Retoorilis-kriitiliselt võiks küsida, et kas riigi leival olevate ametnike usin kommentaarikirjutamine on kooskõlas efektiivse tööaja kasutamise kontseptsiooniga ja kuidas see mõjutab tööviljakust.


Tehnoloogliste muutuse tagajärjed ja konkreetsed tulemid on seega suhteliselt ähmased ja vaid kaudselt määratletavad. Ühes saab igal juhul kindel olla - selline tehnoloogiliste muutuste tutvustamine teenib olulisel määral arvutite müügi ja internetiühendusi pakkuvate ettevõtete ärihuve. Suurenenud arvutioskuste ja võimalustest teadlikuks oleku kontekstis ostetakse rohkem arvuteid ja tarkvara, internetirakenduste olemasolu meelitab üha enam inimesi endale interneti püsiühendusi tellima. Ideoloogiliseks võib seda nimetada tinglikult, tabavam nimetus oleks kaudsete tegevuste abil teostatud müügiedustus. Siinkohal ei saa olla päris kindel, et 1996. aastal, mil Tiigrihüppe programmi käivitati, omasid Eesti infotehnoloogiaettevõtted sellise müügiedustuse aktiivseks korraldamiseks teadlikku pikaajalist visiooni.

Teise variandina oli tegemist muude ühiskondlike muudatuste käigus tekkinud "progressiusuga," mis väärtustas kõike uut ja uut moodi töötamist. Laialdasem arvutiseerumine sai kindlasti teoks ka väiksemate mastaapide ja üleüldise majanduse teisenemise kontekstis. Väikeettevõtetes või alles asutatavates organisatsioonides oli tunduvalt lihtsam uut tehnoloogiat kasutusele võtta kui näiteks aastakümneid muutumatu struktuuriga püsinud vanade Euroopa riikide suurkorporatsioonides.

Segmenteerumine, suurideoloogiate killustumine ja lagunemine
Interneti võrdlus vanade massimeediumidega muutub kipakaks kui näeme, et enam ei ole tegemist laiadele "massidele" suunatud ühetaolise info edastamisega. Ühesuunalise infovoo muutumine dialoogiliseks on ehk ka kõige olulisemaks interneti erinevuseks traditsioonilistest massimeediumidest. Trükimeedias vohav "uudisväärtuslik" info muutub igapäevase elu sisukalt elamise seisukohast järjest kaugemaks ja irrelevantsemaks. Väiksemad, enamasti ühiste huvide ja kogemuste põhjal moodustunud internetisootsiumid sisaldavad informatsiooni, mis on tunduvalt spetsiifilisem ja detailirikkam. Sellel tasandil on ruumi suuremateks eriilmelisusteks ja peenemateks nüanssideks. Samavõrra oluline on ka dialoogiliste suhete käigus tekkinud võimalus kiiresti ja efektiivselt infovoogu suunata, ehk siis internetifoorumites teadjamatele asjatundjatele asjakohaseid küsimusi esitada, nende baasil arutelusid arendada.

Sellise suure ja totaalse "massidele" suunatud infovoo hargnemine väikesteks kimpudeks toob kaasa ka suurideoloogiate lagunemise. Järele jäävad väikesed huvigrupid ja üldised seaduspärasused. Ehk just detsentraliseerumise ja segmenteerumise tõttu ei ole internetis suurtele ideoloogiatele, ehk teisisõnu suurtele eneseõigustustele ja vassimistele, enam väga palju ruumi järele jäänud.
Meediumi on paljuski mitmekesisem ja rikkam Interneti ideoloogia nagu televisioon, raadio või trükimeedia
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Kirjandusest
Unistaja: EU 2005: higine aasta., Alexander Stubb- soomerootslane, poliitik (see teeb temast kohe silma.. [5334] Sisupuu sitemap
Kokk: Tundeterroristid, Üks ärevil mees tuli jooksuga Sokratese juurde. "Kuule, Sokrates, ma pean.. [5336]
Mooni: Medaljon!, Kas usuksite??? kui teile öeldakse, et üks tavaline 17. aastane tüdruk, ühest tavalise.. (4) [24076]
Toomas Tõeleid: Interneti ideoloogia, Interneti kui meediumi olemus on paljuski mitmekesisem ja rikkam k.. [6470]
Bo BlogoMan: Rohkem valikuid ei tõsta lugemust, Välja antavate trükkide hulk on viimase viieteistkümne a.. (1) [30898]
Bo BlogoMan: Blogi on hea paik tekstiloomeks, Blogi ja ajaleheartiklite kirjutamise erinevusi on raske v.. [8138]
Raissa: Uute tunnete ookeani peal hulpimine.., Uitasin ringi mööda Tartut nagu mingi hull teenager ja mõ.. (11) [26798]
Bo BlogoMan: Blog aitab talletada ja meenutada, Blog aitab nii tõsielusündmusi kui nende käigus tekkinud.. (7) [39003]
Bo BlogoMan: Uus ja vana meedia 15. sajandil, Uudsus ja vanale vastandumine on juba uue meedia nimetusse.. [7061]
Marek Kiviselg: Grenader alustas ajaloosarjaga, Eile Okupatsioonimuuseumi s toimunud esitlusel tutvustat.. (5) [46571]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kodustaar.ee: Patsikummi ajalugu, Scrunchie on kerge ja lõbus aksessuaar, mis kannab endas kahte funktsi.. [73] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Aiakujundamine - ideed ja mõtted, Millist aiatüüpi valida?Aiatüüpe on mitmeid erinevaid aga toon.. [106] Korraliku kodulehe tegemine
Sergei: Parimad majutusasutused Eestis?, Kuidas siis valida parimaid majutusasutusi Eestis? Üks võimalus.. [184] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Teisipäev, 13. aprill 2021., kell 01:06 - parim aeg päevast
või tee uus
[6470] Kirjandusest
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0326s