või läbikukkunud õpilased? Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased. kuulutab teist korda ette oma

Mk 9:30-37 Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased? Mk 9:30-37 Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist 30Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased. Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased? Mk 9:30-37 Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist 30Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks, 31sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et Inimese Poeg antakse i

Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased. Safnat pühapäeval, 24. sept. 2006., kell 23:06:53 Kristus alustab teed Jeruusalemma. Jeruusalemm on pilt tihenenud pingete ja konfliktide maailmast. See on pilt maailmast, kus Kristus oma jüngritega peab andma raskeima eksami. Kas see õnnestub? Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased? Mk 9:30-37 Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist 30Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks, 31sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et Inimese Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. 32Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. Kes on suurim? 33Ja nad tulid Kapernauma. Ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt: "Mille üle te tee peal arutlesite?" 34Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel omavahel arutanud, kes on suurim. 35Ja Jeesus istus maha, kutsus need kaksteist ja ütles neile: "Kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija!" 36Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile: 37"Kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu mitte minu, vaid minu Läkitaja." Jüngrikooli viimane kursus on alanud... Tänase evangeeliumi lõpulause on nii tuntud, et võime kergesti unustada ülejäänu ja raamid, milles see lause on öeldud

Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased.

Safnat pühapäeval, 24. sept. 2006., kell 23:06:53
Kristus alustab teed Jeruusalemma. Jeruusalemm on pilt tihenenud pingete ja konfliktide maailmast. See on pilt maailmast, kus Kristus oma jüngritega peab andma raskeima eksami. Kas see õnnestub?

Läbikukkunud õpetaja
või läbikukkunud õpilased?
Mk 9:30-37

Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist

30Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja
Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks,
31sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et Inimese
Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud,
tõuseb ta kolme päeva pärast üles.
32Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt
seletust küsida.

Kes on suurim?

33Ja nad tulid Kapernauma. Ja kui nad jõudsid koju, küsis
Jeesus neilt: "Mille üle te tee peal arutlesite?"
34Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel omavahel
arutanud, kes on suurim.
35Ja Jeesus istus maha, kutsus need kaksteist ja
ütles neile: "Kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane
ja kõikide teenija!"
36Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma,
kaisutas last ja ütles neile:
37"Kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel,
võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu mitte
minu, vaid minu Läkitaja."Jüngrikooli viimane kursus on alanud...

Tänase evangeeliumi lõpulause on nii tuntud, et võime kergesti unustada ülejäänu ja raamid, milles see lause on öeldud:
Teekond Jeruusalemma on alanud. Kuid tee, mida Jeesus kõnnib, pole alati see, mis meile meeldiks. Jeesus teab seda ja on sellepärast otsustanud teatud aja avalikkusest tagasi tõmbuda. Ta tahab oma õpilastele midagi öelda, mis üksnes neid puudutab.

Tänane Jeruusalemm sümboliseerib taevase ja maise, mineviku ja oleviku, põhja ja lõuna, ida ja lääne, rikkuse ja vaesuse, ning erinevate maailmareligioonide pinget ning kokkupõrget. See on pilt sellest, mis toimub globaliseeruvas maailmas.
Teekond Jeruusalemma on teekond inimkonna tulevikku. See oli suurim õppetund Jeesuse jüngritele. See on õppetund ka meile.

Siin antakse vastus küsimusele: mis peaks iseloomustama Jeesuse jüngrikooli õpilasi üha tihenevas pingeväljas? Millist meelsust Õpetaja oma õpilastelt ootab?

Läbikukkunud kool või läbikukkunud õpilased?

Jeesuse sõnumi sisu on vapustav: Inimese Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. Õpetaja, keda jüngrid üha enam ja enam Messiaks pidasid, näeb end maiselt vaadatuna kaotajana, kuid usulises perpektiivis siiski võitjana.
See surma ja ülestõusmise kahekordne perspektiiv on jüngrite jaoks arusaamatu. Kuid nad ei julge ka seletust küsida. Näib nagu oleks jüngrite koolis veedetud usalduslik aeg tühja jooksnud. Tegemist oleks nagu õpetajaga, kes ei suuda oma õpilastele elus edu tagada.

See probleem vallandub jüngrite omavahelises mõttevahetuses. Nende vaikimine Jeesuse küsimusele näitab, et nende tulevikuväljavaated on erinevad. - Õpetaja kõneleb surmast ja ülestõusmisest, õpilased kõnelevad suurusest ja tähtsusest.

Nii nagu jüngritele meeldiks meilegi olla suured ja austatud, kuid Jeesus kutsub meid üles olema õnnelikud madaluses ja väiksuses.
Me tahaksime olla suured ja imetletud, aga tema seab meie ette lapse ja soovitab meid selliseks saada. Meie tahaksime midagi saavutada, aga Tema ütleb meile, et oluline pole positsioon, vaid vastuvõtu võime.

Ei ole juhuslik, et järgmine peatükk Markuse evangeeliumist kirjeldab rikka noore mehe lugu, kes pidi kurvalt ära minema, kuna ta ei soovinud oma varast loobuda.

Keegi on öelnud, et poisid teevad kõik, et mehelikumad välja näida, kuid meheks saades jäävad nad ikka poisikesteks.

Jeesuse jüngrid nagu meiegi mitte ainult ei mõista Jeesuse sõnu, vaid ka nende sisemine suunitlus on vastupidine Õpetaja omale. Olukord näib olevat väljavaatetu.

Jeesus astub jüngrite hoiakule otse vastu: Tema jutluse põhikategooriaks pole suurus, vaid mõjukas väiksus. Taevariik on sageli sinepiivakese sarnane. Tõeline alandlikkus seisneb julguses teenida kaasinimesi.

Antud lõpueksamiks "inimeste kätte"

Kuid see tähendab ka alati seda, et "Inimese Poeg antakse inimeste kätte". See on kannatuse ja surma tee. See tähendab Juudase reetmist, ohu korral laialipudenevaid jüngreid ja Inimese Poja enda jõuetust ja abitust vaenlaste palge ees.

See, et Jeesus "inimeste kätte andmisele" vastu läheb ja seda vaikselt aktsepteerib, on Tema viis sündmusi kohelda. Ta muutub võimude mängupalliks, inimeste poolt põlatuks ja kõrvaleheidetuks. Väliselt vaadelduna on Jeesusega juhtunu midagi brutaalset, sisemiselt vaadelduna midagi alatut. Ometi täidab Ta selle alanduse oma Vaimu ülevusega.

Viimane õppetund — laps

Selle olukorra võrdpildiks valib Jeesus lapse.
Selleks et seda mõista peaksime me unustama kõik kujutlused lapsest, mis on kuidagi seotud rousseauliku nägemusega.

J.J. Rousseau nägi last puhta, loomuliku olendina, keda ühiskond pole suutnud veel rikkuda. Sellest kujunes moodne müüt alati heast lapsest, kellest kujuneb halva kasvatuse ja ühiskonna ohver.

Piiblis on laps see, kellel ei ole oma õigusi, oma mõju, ta on teistest sõltuv.
Laps kirjeldab usaldust. Lapse usaldust oma vanemate vastu. Jeesuski saab ettenähtud teed minna vaid lapselikus usalduses oma Taevase Isa vastu. Kui kõik reedavad, siis Isa ei reeda oma Poega. Nii on ka Isa riigiga, seda võime oma südamesse ja ellu võtta vaid lapselikus usalduses.

Selles mõttes on pilt lapsest jüngritele väljakutseks. Neiltki oodatakse Jeesuse sõnade usaldamist isegi siis, kui nad veel neid ei mõista. "Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna." (10,15)

Õpilased on midagi abstraktselt juba õppinud, kuid ees seisab õpitu läbiproovimine seal, kus Õpetaja on antud "inimeste kätte" ja Tal jääb usaldada üksnes oma Taevast Isa. See juhtus tookord ja see juhtub ka tänapäeval.

Kuid on ka vastupidiseid olukordi, kus meie kätte antakse inimesi nagu lapsi: "Kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab minu, võtab vastu mitte minu, vaid minu Läkitaja."

Sõbrad, meid ümbritsevad inimesed, kellel pole rikkust ega au. Nendest ei kirjuta päevalehed, nende pildid pole kunagi "Kroonika" lehekülgedel. Nad vajavad tähelepanu ja armastust nagu lapsed. Nemadki on osa taevariigist.

Teenimise ja ennastsalgava armastuse tee

Jeesus kutsub meid üles üksteist teenima. Ta kutsub meid üles teenima neid, kellelt meil pole mingit tasu ega austust oodata. Lapsel pole midagi anda, kuid tal on palju vajadusi. Ta vajab hoolitsust ja tuge.
Seal, kus me ei ole fikseeritud rikkusele, ilule, noorusele ja edule, seal näeme me maailma Jumala silmadega.

Korraga on meie ees küsimus: kas me häbeneme vaeste, rõhutute ja diskrimineeritute "jalgu pesta". Kas me julgeme end anda "inimeste kätte" nagu meie Õpetaja.

Selles mõttes on palvetavad inimesed, kel ei jää muud üle, kui Jumalalt abi küsida — suurtest ja vägevatest alati ees. Nemad näevad Jumala riiki ja armastuse teed maise Jeruusalemma tänavail. Nemad näevad taevast Jeruusalemma keset uue maailma sünnitusvalusid.

Aamen

Tallinn, Kalju Baptistikogudus
24.september 2006.a.
või läbikukkunud õpilased? Läbikukkunud õpetaja või läbikukkunud õpilased. kuulutab teist korda ette oma
Samast žanrist
Eelmine Järgmine
Samalt autorilt


Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [33] Sisupuu sitemap
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [129]
Combipact: Make a Website With Good Design, So you need to make a site? It is an incredible approach to.. (1) [560]
Combipact: Kodulehe tegemine WordPressi ja SEO-ga on parim turundusviis aastal, Kas on õige öelda, et o.. [331]
tann: Kuidas kasiinomänge mängides võita ja jääda kasumisse, 1. Valige õige mäng   Alati, kui män.. [514]
Kristo: Kodune kõhulihaste treening, Praegu on ideaalne aeg alustamaks ettevalmistustega järgmiseks rann.. [663]
Taavi: Inimese Finantseerimise Liigid, Finantseerimine on laenatud sõna, mis eesti keeles tähendab rahas.. [660]
Martin: 5 lihtsat nippi kuidas valmistuda maratoniks, Oled näinud vaeva treeningutega, söömisega ning pi.. [706]
villum: Kasiino boonused - kui tark on neid kasutada?, Kasiino boonused on juba pikalt aega üheks parima.. [952]
sell: Mis valdkonna veebipäevaraamatut pidada?, Millest kirjutada? Ning miks kirjutada? Veebipäevikuke.. [1031]
Kultuuriuudised
Arvamusrubriik
Kirjandusest
Filmiarvustus
Teatrikriitika
Muusikaelamus
Blogid
Kristo: Harjutused hantlitega, Järjest rohkem koguvad populaarsust lühikesed ning kiired treeningud. Kun.. [33] Hea kodulehe valmistamine
Kristo: Füsioteraapia lastele, Mis see füsioteraapia üldse on? Füsioteraapia on vigastuste, erinevate h.. [129] Korraliku kodulehe tegemine
Kristo: .. [162] kodulehe valmistamine Optimist formula
Reisikirjad
Novellid
Luuletused
Mütoloogiad
Portaalist
RSS
Uue blogi avamine
blogi saab avada siit
some top website hosting site providers for both transparently and technically are website design in developing well working in uk top web hosting companies to consider look uk web hosting compare service of top web site hosting providers in the uk and find best site host for your website. Pole kahtlust, et kodulehe tegemine on üheks efektiivsemaks võimaluseks luua uut väärtust ja kodulehe tegemine kiiresti, loe kodulehe tegemine aitab muuta kodulehe tegemine hoopis lihtsamaks kui varem. Teiseks, kodulehe valmistamine toob kliendid lähemale ja aitab kodulehekülje sisu paremini uuendada, vaata lähemalt kodulehe valmistamisest Mõjusa veebilehe 5 olulist elementi sest kodulehekülje loomine on kompleksne ja keerukas tegevus. Kodulehel kasvava metsa ost Eestis metsa ost pakub ka metsamaa ostu võimalust, professionaalne metsa ostumaakler. Safe data backup helps to keep data forever, for example blu-ray is safe for data archiving, see blu-ray discs for data storage this article offers insight to data backup on optical discs like DVD's and blu-ray discs for data archiving. Elektritööd ja mõõtmised, vaata Elektripaigaldiste kontroll elektriprojektid ja tehniline kontroll.
Eestimaiselt hea paik blogimiseks
Reede, 22. jaan. 2021., kell 08:37 - parim aeg päevast
või tee uus
[3265] Blogi
Uue kirjatüki kirjutamist alusta siit
Loomisaeg 0.0338s