Tõlketeenuse osutamise tüüptingimused

1. Tüüptingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tõlketeenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) moodustavad teenuse osutaja (edaspidi: Tõlkija) ja tõlketeenuse tellija (edaspidi: Tellija) vahel sõlmitud tõlketeenuse osutamise lepingu lahutamatu lisa. Tõlketeenuse osutamise lepinguks loetakse Tõlkija ja Tellija vahel kirjalikult (sealhulgas e-maili teel) või suuliselt (sealhulgas telefoni teel) sõlmitud tõlketeenuse osutamise kokkulepet vastavalt VÕS §-le 9.

1.2. Tõlkija ja Tellija vahel sõlmitud lepingu ja Tüüptingimuste vastuolude korral kohaldatakse Tõlkija ja Tellija vahel sõlmitud lepingut.

 

2. Tõlketeenuse ja toimetamise mõiste

2.1. Tõlketeenuse all mõistetakse Tellija lähtekeelses algtekstis sisalduva informatsiooni võimalikult täpset ja korrektset edasi andmist Tellija poolt soovitud sihtkeeles. Lisaks tõlkimisele hõlmab teenus ka kirjaliku teksti keelelist korrektuuri. Kirjalikuks tõlkeks loetakse tõlkeid, mis esitatakse Tellijale paberkandjal või elektroonilisel kujul. Keeleline korrektuur on tõlketeksti üldine kontrollimine tagamaks, et selle vormistus on korrektne, ei esine kirjavigu, kõik algteksti osad tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged.

2.2. Toimetamist käsitletakse eraldi teenusena, mida Tellijal on võimalik tellida eraldi või lisaks tõlketeenusele. Toimetamine kujutab endast teksti sisulist kontrollimist teise isiku poolt tagamaks, et terminid on õieti ja asjakohaselt kasutatud, algteksti mõte on õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud ning laused loogiliselt üles ehitatud.

 

3. Tõlkija õigused ja kohustused

3.1. Tõlke tellimisel lepivad Tõlkija ja Tellija kokku tõlke tähtajas ja hinnas.

3.2. Tõlkijal on õigus Tellijalt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta (on see informatiivne, reklaammaterjal, dokument jne).

3.3. Kui Tõlkijat ei teavitata tõlke eesmärgist, kohustub Tõlkija tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Tellija on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil.

3.4. Tõlkijal on õigus paluda Tellijalt selgitusi tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada nende kohta Tellijalt mõistliku aja jooksul tagasisidet. Vastasel juhul ei saa Tõlkija vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest.

3.5. Tõlkija on kohustatud teostama tõlke oma parimate professionaalsete teadmiste ja võimete kohaselt ning andma tõlke Tellijale üle kokkulepitud tähtajaks Tüüptingimuste punktis 4.2 sätestatud viisil.

3.6. Tõlkija on kohustatud viivitamatult informeerima Tellijat asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada tõlke õigeaegset valmimist. Tõlkija on kohustatud tegema kõik endast sõltuva, et kindlustada tõlke tähtaegne valmimine.

3.7. Tõlkijal on õigus nõuda Tellijalt valminud tõlke eest tasu vastavalt kokkulepitud hinnale.

 

4. Tellija õigused ja kohustused

4.1. Tellijal on õigus saada tõlge kokkulepitud tähtaja jooksul.

4.2. Tõlge antakse Tellijale üle osapoolte vahel kokkulepitud viisil.

4.3. Tellijal on õigus Tõlkijalt tellida üleantud tõlkesse muudatuste sisseviimist või esitada tõlke kvaliteedi kohta pretensioone. Kui Tellija tellib üksnes muudatuste lisamise ja näitab tõlgitavas dokumendis selgelt ära muudetavad kohad, siis tõlgib Tõlkija üksnes osutatud tekstiosad ja Tellija on kohustatud tasuma nende osade tõlkimise eest ja muude tõlkimisega seotud kulude eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4.4. Põhjendatud ja võimalikult konkreetsed pretensioonid tõlke kvaliteedi kohta tuleb esitada 10 kalendripäeva jooksul pärast tõlke kättesaamist. Hilisemad pretensioonid lahendatakse vaid vastastikuse kokkuleppe alusel.

4.5. Tellijal on õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamisel on Tellija kohustatud tasuma Tõlkijale tellimuse tühistamise hetkeks tõlgitud lehekülgede eest, ning Tõlkijal on kohustus vastavad leheküljed Tellijale üle anda.

4.6. Tellijal on kohustus maksta valminud tõlke eest tasu vastavalt kokkulepitud hinnale.

 

5. Tõlkija vastutus tõlketöö kvaliteedi eest ja pretensioonide lahendamise kord

5.1. Põhjendatud pretensiooni esitamisel vastavalt Tüüptingimuste punktile 4.4 lepivad osapooled kokku tähtaja, mille jooksul Tõlkija on kohustatud tõlkevea(d) oma kuludega parandama. Kui Tellija tähtaja kokkuleppimisest keeldub või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb Tõlkija kohustusest vigu parandada. Kui Tõlkija parandab vead selleks ettenähtud aja jooksul, tasub Tellija Tõlkijale kogu tõlketeenuse osutamise eest kokkulepitud summa.

5.2. Kui Tõlkija ei paranda tõlkevigu kokkulepitud tähtaja jooksul, võib Tellija nõuda Tõlkijalt hinna alandamist. Tellijal ei ole õigust hinna alandamist nõuda kui tegemist on vähetähtsate vigadega. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet. Spetsiifiliste terminite muudatusi ning tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Tõlkija on palunud Tellijalt selliste terminite/lühendite seletusi või tõlkeid, kuid Tellija ei ole seda teinud.

5.3. Tõlkija ei vastuta tõlkes esinevate vigade eest, kui vastavad vead on põhjustatud vigadest või ebamäärasusest lähtekeelses tekstis.

5.4. Soov parandada vigu või teha tõlkes muudatusi ei anna Tellijale õigust jätta arvet kokkulepitud tähtajaks maksmata.

5.5. Pooled mõistavad, et juhul kui tõlge teostatakse kiirtööna, ei suuda Tõlkija piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist. Siiski kohustub Tõlkija tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

 

6. Tasu maksmise kord

6.1. Tellija maksab Tõlkijale tõlketeenuste eest tasu Tõlkija esitatud hinnapakkumise või Tõlkija hinnakirja alusel koostatud arve järgi.

6.2. Tõlketöö hinna arvestamise aluseks on standardlehekülg, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üks standardlehekülg koosneb 1800 tähemärgist, hõlmates ka kirjavahemärke ja tühikuid.  Minimaalseks arvestusühikuks on 0,5 standardlehekülge.

6.3. Maksed sooritatakse pangaülekandega. Tõlkijal on õigus nõuda Tellijalt garantiikirja esitamist või ettemaksu tasumist.

6.4. Maksetähtajaks loetakse 7 kalendripäeva alates tõlketöö üleandmisest Tellijale, välja arvatud juhul kui pooled on kokku leppinud teistsuguses tähtajas.

6.7. Maksmisega hilinemise korral on Tõlkijal õigus nõuda tasumata summa eest viivist 0,1% päevas.

 

7. Lõppsätted

7.1. Lepingupooled püüavad kõiki lepingust tulenevaid vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tõlkija asukohajärgses kohtus.